Tak til den trofaste gruppe af hjælpere, der har taget det hårde slæb.

Thank you to the faitful group of helpers that have made the packing possible.

Dette er billederne fra den afsluttende pakning i Østbirk af containeren

This is the last pictures from the packing of the container in Oestbirk .

Containeren er nu afhentet og kørt til havnen i Aarhus, hvorfra den lastes denne weekend og afsendes til havnen i Tema i Ghana.

A lorry has picked up, the container and brought it to Aarhus Harbour, from where it this weekend  will be shipped to Tema Harbour, Ghana.

Desværre lykkedes det ikke at få de nødvendige oplysninger om hospitalsudstyret fra Ghana, så vi måtte finde yderligere skoleudstyr for at fylde containeren.

Regrettably, we did not get the  specification from the Health Service, to get the ultra sound scanner and other hospital equipment released. Luckily we were able to get another set of school furniture to fill the gab.

Disse billeder er fra den nye forskole i landsbyen Ayensu i et fjernt hjørne af Akwamu
These pictures are from the new Preschool in the remote village in Akwamu.
Den indgår i projektet: En ny Fremtid i Akwamu
It is a part if the project: A new Future in Akwamu

Billederne ovenfor er fra 7. juli, hvor vi næsten pakkede containeren færdig. Men nu har vi også støvsuget alle skoler og daginstitutioner i Horsens for inventar og legetøj

The pictures above are from our packing day on July 7, where we got furniture from another two schools. However, now we have vacuum cleaned all schools in Horsens

Tilbage er der plads til ca. 5 kubikmeter, som skal fyldes med hospitalsudstyr fra InterGen, der formidler brugt hospitalsudstyr. Først skal vi dog have erklæringer fra regionens sundhedsdirektør om behov og mulighed for at betjene en ultralyd skanner, som han har ønsket at få med.

Remaining in the container are 5 sqm space reserved for hospital equipment etc. including an ultrasound scanner. Before we load this in the container, we have to get documentation for the need for such equipment and qualified staff for operating it.

I juni måned havde vi fire arbejdsdage, hvor vi yderligere hentede møbler på skoler, i børneinstitutioner og hos InterGen i Aarhus hentede vi computere og printere . Her fik vi også sække med tøj til helseklinikkker og Akosombo Hospital. Det er forbavsende, hvor meget vi har kunnet fylde i containeren. Alt er pakket meget kompakt.

In June we had four working days, where we picked up equipment from schools and daycare centres. Furthermore, we got computers and printers  and hospital equipment from InterGen in Aarhus. Astonishing how much we have been able to load in the container.

akwamu:

Torsdag den 12. juni fortsatte vi pakningen. Øverst et billede af det sidste læs fra Børnehuset i Østbirk.

On Thursday June 12, we resumed with the Packing of the container. Above a picture of the last load from the day care center in Østbirk.

Vi pakkede meget tæt og omhyggeligt, så næsten alle hulrum blev udfyldt. Derfor er der plads til endnu 20 % mere gods, som vi nu skal ud at finde til vort projekt.

Our packing was very solid and compact, so we have to look for more second hand furniture and equipment to our project.

Tips i juni- juli om udstyr fra nærområdet til småbørn er velkommen på mobil 2830 7060.

Local tip in June-July on equipment to preschools are welcome

Mandag den 20. maj hentede vi de sidste møbler og inventar fra dagplejens lagre i Horsens Nord og Syd og kørte dem til containeren i Østbirk

On Monday May 20 we collected furniture and equipment from the depots in Horsens Nord and South and brought them to the container in Oestbirk.

Desværre var der mandefald, så til sidst var vi kun tre til pakningen. Derfor overlod vi til Akwaba, en anden NGO, at hente det sidste klassesæt på Østbirk skole (Billedet nederst). Akwaba hentede også resten af legetøjet på lageret i Nord.

Regrettably, this day the staff was reduced, so we left to another NGO, Akwaba, to pick up furniture in Oestbirk (Pictures below) and the remaining toys in North.

Containeren er nu pakket godt 75 %, og vi holder en pause til 12. juni.

Now, we have 75% in stock in the container, and we take a break until June 12.

akwamu:

Den 12. maj fortsatte pakningen, og nu har vi fyldt 60% af containeren.
On May 12, 60% of the container is loadet.


Resten er fortrinsvis til yderligere inventar til forskolerne.
Furniture ect. to Preschools have priority in the remaining space of the container.

akwamu:

Fredag den 9. maj bragte 6 mand pakningen et godt stykke videre. Skønsmæssigt er næsten 40% i containeren nu.
On Friday May 9, six men brought the packing further on, so that almost 40 % are loaded in the container, now.
Til sidst lidt afslapning med glæden over veludført arbejde.
Finally, a relaxing moment, enjoying well done work.

akwamu:

I dag var vi to til at pakke i containeren (Svend C og mig). Vi hentede 27 kasser på Langemarkskolen, sække med bolde, siddedyr, babypotter oma.  Alt dette er til forskolerne i Akwamu.

Today we were two to continue the packing of the container. Among other things we brought 27 big boxes with toys, sacks with balls, seat animals and potties - all for the preschools of Akwamu.

I morgen fortsætter vi med større mandskab.

Tomorrow we continue, but with an extended team.

Her mandag den 5. maj, 2014 startede vi på at fylde container nr. 6 til Akwamu.

On May 5, 2014 vi started to load container no 6 to Akwamu.

Containeren er opstillet i Østbirk, hvor vi kan hente en del inventar.

The container is placed in Oestbirk where we can get a substantial amount of furniture.

Som man kan se, er der lang vej igen, før containeren er fyldt. Vi fortsætter på torsdag og fredag og et stykke ind i næste måned.

As you may note we have a long way to go, before the container is fully loaded. However, we continue on Thursday and Friday and continue also next month